Wymagane dokumenty

    Jeszcze się nie znamy. Dlatego przy podpisywaniu pierwszej umowy kredytowej poprosimy Cię o przygotowanie:

 1. dwóch dokumentów tożsamości (dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem, m.in. paszport, prawo jazdy, legitymacje służbowe, karta kredytowa ze zdjęciem);
  w przypadku emeryta lub rencisty (powyżej 55 lat) zamiast drugiego dokumentu wystarczy okazać decyzję o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia
 2. dokumentu poświadczającego źródło i wysokość dochodów (w zależności od źródła dochodów wymagamy różnych dokumentów):

  Jeśli jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę:
     zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (średnia za ostatnie 3 miesiące)
     lub oświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
     zaświadczenia są ważne do 30 dni od daty wystawienia

  Jeśli jesteś emerytem lub rencistą:
     oryginał ostatniego lub przedostatniego odcinka renty/emerytury (dla emerytów poniżej 55 lat - również kopia decyzji o przyznaniu świadczenia); lub
     oryginał wyciągu bankowego (wraz z informacją o zakładzie przekazującym świadczenia oraz numerem i kwotą świadczenia); lub
     zaświadczenie świadczeniodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia
     (w przypadku rencistów powyżej 50 lat podstawą do określenia zdolności kredytowej mogą być dochody z tytułu renty rodzinnej)

  Jeśli jesteś rolnikiem:
     zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości dochodów
     (z adnotacją o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego); lub
     oryginał nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne wraz z 2 ostatnimi
     dowodami wpłat podatku rolnego

  Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą:
     zzaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów; lub
     ksero deklaracji PIT 5 za ostatni lub przedostatni miesiąc,
     potwierdzona pieczęcią Urzędu Skarbowego; lub
     w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu: dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego z ostatnich 3 miesięcy;
     zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami;
     dla kredytu do 1500 zł: dowody wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne               z ostatnich 3 miesięcy

  Inne (świadczenia przedemerytalne, renty lub emerytury zagraniczne)
     oryginał ostatniego lub przedostatniego odcinka renty/emerytury; lub
     zaświadczenie świadczeniodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia;
     kopia decyzji o przyznaniu świadczenia lub decyzji o waloryzacji świadczenia (przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego - w przypadku świadczeń zagranicznych)
Wymagane dokumenty
Wydrukuj zaświadczenie o zatrudnieniu
     © Copyright 2004 Sklep Meblowy P.P.U.H EDAZ S.C.